top of page

אימפקט

אימפקט זו ההשפעה של העבודה שלך על הקהילה ועל האנשים שחיים בה

המידע המוצג מטה הושג במהלך 2 המשלחות האחרונות

4

4

67

​מספר בתי הספר שנבנו מחדש על מנת לספק כיתות מתאימות לחינוך איכותי

מספר התלמידים שעבורם נרכשו תלבושת בית ספר בגלל שמשפחתם לא יכלה לאפשר זאת

מספר בתי הספר שחוברו למקור מסודר של מים נקיים

75%

170

500%

אחוז ירידה בתחלואה בבתי ספר המחוברים למים

​עלייה באחוזים במעבר מבית הספר היסודי, ששופץ, לחטיבת הביניים בהשוואה לשנים קודמות

מספר השולחנות החדשים שנבנו על מנת לספק סביבת לימודים טובה ואיכותית

2100

50000

30000 $

מספר תלמידים עם גישה למים נקיים בבית הספר

מספר התושבים שכעת בעלי גישה למים בכפר אשר נהגו ללכת 5 ק"מ עם דלי על הראש למקור מים

המענק מהשלטון המקומי לאחר שהתרשם מהתהליך המדהים שעובר הכפר מלנדי

"למעשה התחלתם מהפכה במלינדי והיא מתפשטת למחוז כולו"
אליה מסומבה-

bottom of page